Rullamuovauskoneen päivittämisen ja uusimisen pohdinta tulee vastaan monille valmistavan teollisuuden yrityksille. Rullamuovauskone on tärkeä osa tuotantoprosessia ja se vaatii säännöllistä huoltoa, sekä joskus suurempia päivityksiä tai jopa kokonaan uuden koneen hankintaa. 

Tässä artikkelissa käsitellään rullamuovauskoneiden uudistamisen keskeisiä näkökohtia, ottaen huomioon taloudelliset, tuotannolliset ja turvallisuuteen liittyvät seikat.

Koneen ikääntyminen ja laadun heikkeneminen

Koneen iän myötä sen osat alkavat väistämättä kulua, mikä näkyy leikkureiden heikentyneenä suorituskykynä ja profiilien laadun heikkenemisenä. Kun taivutukset eivät enää pysy halutuissa mitoissa ja rullien nurkkapyöristykset ovat saattaneet kulua suuremmiksi tai muodottomiksi, on selvää, että kone ei pysty tuottamaan vaadittua laatutasoa. Tämä voi johtaa tuotannon tehokkuuden heikkenemiseen ja lisätä hylättyjen kappaleiden määrää.

Kun rullamuovauskoneen leikkuri kuluu ja väljistyy, leikkauspintaan ilmestyy rosoisuutta eli ns. partaa (eng: edge burr). Tämä rosoisuus aiheuttaa ongelmia ja turvallisuusriskin lopputuotteen käsittelyssä. Erityisesti reunan terävyys on riskitekijä, sillä se voi aiheuttaa haavoja käsiteltäessä tuotetta. Uuden, yhteensopivan leikkurin hankinta on mahdollista, mutta voi olla kustannuksiltaan kallista, mikäli sopivaa leikkuria on löydettävissä. 

Vastaamme on tullut myös uusia rullamuovauskoneita, jotka eivät ole kyenneet täyttämään tuotannolle asetettuja laatuvaatimuksia esimerkiksi taivutuksien ja leikkausjäljen osalta edes lukuisten säätöjen ja korjauksien jälkeen. Rullamuovauskoneen suunnittelulla ja rakenteella on siis suora vaikutus koneen tuottamaan laatuun koko elinkaaren aikana.

Käyttöturvallisuuden merkitys

Käyttöturvallisuus on olennainen osa tuotantoprosessia. Vanhan koneen turvallisuusominaisuuksien puute tai niiden riittämättömyys ei ainoastaan aseta työntekijöitä vaaraan, vaan saattaa myös rikkoa nykyisiä turvallisuusmääräyksiä. Turvallisuusstandardit ovat jatkuvassa kehityksessä, ja nykyaikaiset koneet on suunniteltu noudattamaan tiukempia vaatimuksia.

Päivitys vai uuden koneen hankinta?

Päätöksenteon keskiössä on kysymys siitä, voidaanko vanhaa konetta vielä päivittää vai onko investointi uuteen koneeseen taloudellisesti järkevämpää. Tämä riippuu useista tekijöistä, kuten nykyisen koneen kunnosta, päivitystarpeen laajuudesta ja tuotannon tulevaisuuden tarpeista.

Päivityksen hyödyt ja haasteet

Päivitys voi olla kustannustehokas ratkaisu, jos koneen perusrakenne on vielä hyvässä kunnossa ja tarvittavat parannukset ovat suhteellisen pieniä, kuten yksittäisten rullien vaihto tai päivittäminen. Päivitys voi pidentää koneen käyttöikää ja parantaa sen suorituskykyä ilman, että on tarpeen tehdä suuria alkuinvestointeja.

Uuden koneen edut

Uusi kone tarjoaa useita etuja. Se on suunniteltu nykyaikaisia standardeja silmällä pitäen, mikä tarkoittaa parempaa suorituskykyä, korkeampaa tuotannon laatua ja tiukempien turvallisuusmääräysten noudattamista. Lisäksi uusi kone voi tarjota alhaisemmat ylläpitokustannukset pitkällä aikavälillä. Uuden koneen hankinta on erityisen perusteltua, jos tuotannossa on kasvupaineita ja tarve kapasiteetin lisäämiselle on todennäköistä tulevaisuudessa.

Työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttavaa työergonomiaa ja käyttömukavuutta ei pidä myöskään unohtaa. Työntekijöiden hyvinvoinnilla on koneita suurempi vaikutus pidemmän aikavälin tuotantotehokkuuteen. Nykyaikaisissa rullamuovauskoneissa huomioidaan ergonomia, sekä työn sujuvuuteen ja koneen käyttömukavuuteen vaikuttavat käytettävyys seikat.

Taloudelliset tekijät painavat

Taloudellisen näkökulman tarkastelussa on otettava huomioon paitsi välittömät kustannukset myös pitkän aikavälin säästöt ja tuotannon tehostuminen. Vaikka uuden koneen hankinta vaatii suuremman alkuinvestoinnin, sen tuomat hyödyt voivat olla merkittäviä. Tämä sisältää vähentyneet huoltokustannukset, pienemmän hylkäysprosentin ja paremman tehokkuuden tuotannossa.

Loppupäätelmä

Kun harkitaan vanhan rullamuovauskoneen päivittämistä tai uuden hankkimista, on tärkeää arvioida nykyisen koneen kunto, turvallisuusvaatimukset, tuotantotarpeet ja taloudelliset tekijät. Päivitys voi olla järkevää, jos se pystyy vastaamaan nykyisiin tuotantovaatimuksiin ja turvallisuusstandardeihin. 

Toisaalta, uuden koneen investointi voi olla perusteltua, jos se mahdollistaa tuotannon kasvun ja tuo mukanaan merkittäviä pitkän aikavälin hyötyjä. Lopullinen päätös riippuu yrityksen erityistarpeista ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Apuna päätöksessä uuden koneen investointilaskelmissa tai rullamuovauskoneiden huollossa ja uudistamisessa voivat olla asiantuntijamme, joilta löytyy kokemusta molemmista projekteista.

Tarjoamme kaikille uusille koneillemme huolto- ja varaosapalvelun, jolla takaat koneen keskeytyksettömän käynnin koko koneen elinkaaren ajaksi. Palvelu on saatavilla laajasti ympäri maailman.